Legal

CAT

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

S.A.MASATS TRANSPORTS GENERALS. (Unipersonal), Responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç̧ Electrònic (LSSICE), BOE No 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
S.A.MASATS TRANSPORTS GENERALS. (Unipersonal) es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi oblligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de S.A.MASATS TRANSPORTS GENERALS. (Unipersonal).

  1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.masatstransport.com
Nom comercial: MASATS
Denominació social: S.A.MASATS TRANSPORTS GENERALS. (Unipersonal)
NIF: A63086797
Domicili social: c/Paisos Baixos,16 Pol.Ind.Les Comes 08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 938041213
Correu electrònic:
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): de Barcelona, Tomo 35.345 Folio 43 Hoja B-264394

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicencia o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.masatstransport.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic .

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a IGUALADA.

ESP

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

S.A.MASATS TRANSPORTES GENERALES. (Unipersonal), Responsable del sitio web, de ahora en adelante RESPONSABLE, pose a disposición de los usuarios el presente documento, con el cual pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio̧ Electrónico (LSSICE), BOE No 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
S.A.MASATS TRANSPORTES GENERALES. (Unipersonal) se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer al sitio web, sin que haya oblligació de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios estas obligaciones, entendiéndose cómo suficiente con la publicación al sitio web de S.A.MASATS TRANSPORTES GENERALES. (Unipersonal).

DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: www.masatstransport.com
Nombre comercial: MASATS
Denominación social: S.A.MASATS TRANSPORTES GENERALES. (Unipersonal)
NIF: A63086797
Domicilio social: c/Paisos Bajos,16 Pol.Ind.Las Comas 08700 Igualada (Barcelona)
Teléfono: 938041213
Correo electrónico:
Inscrita al Registro (Mercantil / Público): de Barcelona, Tomo 35.345 Folio 43 Hoja B-264394

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y / o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización exprés por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, así como inscritos a los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la cual fueran destinadas, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y / o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siente ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de www.masatstransport.com.

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco apoyo, patrocinio o recomendación por parte del mismo .

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquier de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico .

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada a su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno a este.

Uso de Cookies

Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede en la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del lugar. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al acabar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismos datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de las mismas.

Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con el fin de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrar en cada visita. También se pueden utilizar para mesurar la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc, siente en estos casos cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no se instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación a su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a estos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento del que disponen los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, si se tercia, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo haga saber de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado porque funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas en el día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, vagos o circunstancias parecidas que hagan imposible el acceso a la página web.

Direcciones IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando este se conecta en Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener medidas únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, la orden de visitas, el punto de acceso, etc.

Ley aplicable y jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la cual se someten expresamente las partes, siente competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más próximos a IGUALADA.